یکشنبه, 30 مهر 1396 06:09

جستجو در شبکه گسترده

نان خوردن از طریق تحریک شهوت جنسی

«همسر»، «مال» و «مقام» همچنانکه می تواند بستری برای عبادت خدا و تبعيت از اوليای الهی باشد، از ابزارهای مهم شيطان برای فتنه گری و ايجاد انحراف در بشر در طول تاريخ نيز بوده است. مسئله شهوت جنسی در دوره جوانی، مال اندوزی و ثروت اندوزی در دوره ميانسالی و حب مقام و جاه در سنين بالاتر،  چه بسيار انسان هايي را گرفتار ساخته و از هستی ساقط کرده است و نگذاشته که نام خوبی از آنها به یادگار بماند.


 shahvat


 

با نگاهی گذرا به دنيای امروز می بينيم سبکی از از زندگی برای جوانان تبليغ می شود که مسئله شهوت جنسی به شکل پررنگ، غلط و انحرافی در آن، برجستگی دارد. رسانه ها را ببينيد! اينترنت، نشريات، سينما، شبکه های راديو و تلويزيونی و ماهواره ای، اسباب بازی ها، کالاهای جنسی مختلف و ... را ببينيد!

 

متأسفانه بسياری از رسانه ها امروز از تحريک جنسی مردم و اشاعه سکس، نان می خورند و فکر می کنند هر قدر که مردم را بيشتر تحريک کنند جذاب تر می شوند و درآمد بيشتری خواهند داشت! انتخاب برخی از افراد و بازيگران خوش فيزيک مرد و زن، و پروراندن زيبایی مختصر يا زياد آنها با فوت و فن ها و تکنولوژی های مختلف، زوم کردن ها، بزرگ و کوچک کردن تصاوير، نورپردازی، دکور، آرايش و ... برخی از اين تحریکات هستند.  اين افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه، دلّالان جنسی یا بسترسازان «زناهای ذهنی و عينی» شده اند.

 

نوجوان، جوان و يا حتی ميانسالی که با اين تحريک، راهی برای ارضاء خود می جويد و در کوچه و خيابان به دنبال مورد مناسب می گردد و به خودآرايي و حرکات مناسب پناه می برد و خيال پردازی می کند و غرق در شرايط و اوهام غيرواقعی می شود، به بيماری های گوناگون روحی و روانی و بدتر از آن، به گناه آلوده می شود که بی شک، اين دلّالان در آن شريک جرمند.

 

هيچ انسان آزاده ای اگر متوجه پی آمدهای اعمال خود باشد نان خويش را در چنين طريق آلوده ای نمی جويد. بايد بدانيم که دست رازق متعال در ارتزاق بندگان باز است و احتياج به اين آلودگی ها نيست.