شعر خداجون

خداجون


khodav


خدا جون ، کاری بکن ماه توی آسمون باشه

روز که شد ماه قشنگ میون ابرا گم نشه

کاری کن چشم هوا خیس بشه بارون بباره

توی باغچه ی دلامون گل شادی بکاره

کاری کن تا همیشه زلال مثل آب باشیم

مثل دریا ، مثل روشنی آفتاب باشیم

کاری کن که غصه ها از خونه ی دلا بره

همیشه فرشته ی شادی همین دور بره

کاری کن مریضامون خوب بشن خنده کنن

امید زندگی رو تو دلاشون زنده کنن

niniweblog.com