جمعه, 31 شهریور 1396 02:41

جستجو در شبکه گسترده

آیت الکرسی سیّد آیات قرآن

آیت الکرسی سیّد آیات قرآن


یکروز که با دکتر شمشیری درباره جایگاه آیات صحبت می کردیم یکی از دوستان سوالی پرسید درباره اینکه کدام آیه از آیات قرآن نسبت به بقیه آیات برتری دارد ؟

 استاد شمشیری مثل همیشه با قرآن جواب این شخص را داد و به ایشان گفت اگر الان قرآن را باز کنی میبینی که کدام آیات  نسبت به بقیه برتری دارد در همین اثنا این شخص قرآن را جلوی همه ما باز کرد جالبتر اینکه سوره بقره آیت الکرسی آمد بعد با کلی ذوق و شور از استاد خواست که دلیل این واقعیت را استاد برایمان  توضیح دهد که استاد هم لطف کرد و پاسخ جمع را با روایت زیبایی از امیر المومنین  دادند .

ایشان گفتند :در روایتی آمده است روزی عده ای از اصحاب پیامبر(ص)در مسجد رسول اکرم (ص) نشسته بودند واز فضا ئل قرآن یاد می کردند ،که کدام آیه افضل و بهتر است ؟

یکی می گفت : آخرین آیه ی سوره ی توبه و یکی می گفت : آخرین آیه ی سوره ی اسراء ، دیگری می گفت : سوره ی مریم و یکی دیگر می گفت: سوره ی طه .

حضرت علی (ع) فرمود : شما از آیه الکرسی چه می دانید ؟ من از رسول خدا شنیدم که  فرمود : ای علیT حضرت آدم (ع) سید انسان هاست ، من سید عربم ، سلمان فارسی  سید فارس است ، صُهَیب سید روم است ، درخت سدر سید درختان است, طور سینا  سید کوه هاست, روز جمعه سید روزهاست, قرآن سید سخن هاست, سوره ی بقره  سید سوره های قرآن است آیت الکرسی سید سوره ی بقره است. در این آیه پنجاه  کلمه است و در هر کلمه پنجاه برکت است.