دوشنبه, 03 مهر 1396 15:13

جستجو در شبکه گسترده

فلسفه حرام بودن نگاه به نامحرم

یک سؤال اساسی و یک جواب منطقی


mardhaسؤال :
از عالمی سوال شد:چه اشکالی دارد که انسان به جنس مخالف نگاه کند و لذت ببرد؟

پاسخ :
نگاه به حسن جمال جنس مخالف ضررهایی دارد که به طورخلاصه اشاره می شود:
1_ می بینی ، می خواهی، به وصالش نمی رسی، دچارافسردگی میشوی…! .
2_ می بینی، شیفته می شوی، عیب ها را نمی بینی،
ازدواج میکنی، طلاق می دهی.! .
3_ می بینی ، دائم به او فکر می کنی، از یاد خدا غافل می شوی، از عبادت لذت نمی بری.!
4_ می بینی ، با همسرت مقایسه می کنی،ناراحت می شوی، بداخلاقی می کنی.! .
5_ می بینی، لذت می بری، به این لذت عادت می کنی، چشم چران می شوی،
در نظر دیگران خوار می گردی.! .
6_ می بینی ، لذت می بری، حب خدا در دلت کم می شود،
ایمانت ضعیف می شود.! .
7_ می بینی ، عاشق می شوی، از راه حلال نمی رسی،
دچار گناه میشوی.! .


لذا اسلام در یک کلمه می گوید : ""نگاهت را از جنس مخالف نگاهدار""